Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, zoals montage-, onderhouds-, restauratie- en/of reparatiewerkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Rebel Engineering VOF, gevestigd te Steenwijk, hierna te noemen: “Rebel”.
 2. De opdrachtgever respectievelijk de koper wordt verder aangeduid als “de klant”.
 3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Rebel, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die in het maatschappelijk verkeer hiermee gelijk wordt gesteld.
 5. Onder “auto” wordt verstaan: de auto, in het bijzonder – maar niet beperkt tot – de Porsche waarin of waaraan de werkzaamheden worden verricht.
 6. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel de door Rebel los te verkopen onderdelen en materialen als alle bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken of benodigde onderdelen en materialen en de in dit kader aan de klant te leveren onderdelen en materialen als onderdelen van auto’s waaraan werkzaamheden moeten worden verricht.
 7. Onder “documenten” wordt verstaan: alle bij de auto behorende papieren zoals kentekenbewijzen, certificaten, handleidingen en verzekeringspapieren e.d.
 8. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) informatie die door de klant wordt verstrekt of moet worden versterkt aan Rebel.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een verschil of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2: Aanbod

 

 1. Tenzij een geldigheidstermijn wordt vermeld, is een aanbod vrijblijvend en mag Rebel dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding ervan herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Rebel niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Wanneer het aanbod is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie en deze onjuist/onvolledig is of naderhand wijzigt, mag Rebel de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen/ tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde of gemelde opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, eigenschappen en andere omschrijvingen in voorbeelden en/of op de website van Rebel zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Rebel heeft geaccepteerd, ook wanneer deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dat aanbod. Wanneer de acceptatie op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Rebel hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 

 1. Tenzij een vaste vergoeding is overeengekomen, zal Rebel haar vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het geldende uurtarief van Rebel.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) tussen 08:00 uur en 17:30 uur.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de klant plaats moeten vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, mag Rebel een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. De klant kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst Rebel vragen een indicatie te geven van de hiervoor verschuldigde vergoeding. Rebel neemt contact op met de klant om de meerkosten te bespreken wanneer de bij benadering opgegeven vergoeding met meer dan 20% dreigen te worden overschreden.
 5. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen, mag Rebel deze vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Rebel, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 6. Indien er een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, geldt de urenregistratie van Rebel tenzij de klant tegenbewijs kan leveren.
 7. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, maar voor uitvoering ervan, mag de klant de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de klant binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Rebel er vanuit gaan dat de klant met deze wijziging heeft ingestemd.
 8. Tenzij anders overeengekomen zijn de in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen of tarieven inclusief BTW en maar exclusief eventuele kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 

 1. Als Rebel dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 2. Voor de uitvoering van werkzaamheden die Rebel conform de overeenkomst niet zelf uitvoert zoals bijvoorbeeld spuitwerk, poedercoaten, verchromen e.d. schakelt Rebel derden in. De keuze van de in te schakelen derden zal, waar mogelijk, gebeuren in overleg met de klant. De klant mag – na overleg met Rebel – de inschakeling van door hem niet gewenste derden afwijzen.
 3. Rebel is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de op basis van het voorgaande lid van dit artikel ingeschakelde derden hun werkzaamheden verrichten of diensten verlenen.
 4. Indien Rebel adviseert om een bepaalde derde ten behoeve van het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of het verlenen van diensten in te schakelen, is Rebel niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de klant

 

 1. De klant zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan Rebel ter beschikking stelt;
  2. hij de auto of de zaak waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan Rebel ter beschikking stelt.
 2. De klant zorgt er voor dat de door hem verstrekte documenten juist, volledig en authentiek zijn en vrijwaart Rebel voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet juist, volledig of authentiek zijn van de documenten.
 3. Rebel zal de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wanneer de klant niet (tijdig) aan zijn verplichtingen voldoet, mag Rebel de uitvoering van de overeenkomst uitstellen tot het moment dat de klant wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De gevolgen van het uitstel zijn in dat geval voor rekening en risico van de klant.
 5. Wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt en Rebel nalaat nakoming te vragen, tast dit het recht van Rebel om dit later wel alsnog te doen niet aan.

 

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen. Wanneer Rebel haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de klant haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Rebel mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering van zaken een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de klant over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/ een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Wanneer de klant zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Rebel voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de klant.
 4. Wanneer het, door een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de klant, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Rebel de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de klant opslaan. De klant stelt Rebel dan binnen een door Rebel gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 5. Als de klant na de gegeven termijn nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij per direct in verzuim. Rebel mag de overeenkomst dan door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder verplicht te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. De verplichting van de klant tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, schade en winstderving van Rebel en/ of het recht van Rebel alsnog nakoming te vorderen blijft bestaan.

 

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Wanneer de aanvang, voortgang of afronding van de werkzaamheden of de levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. Rebel niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de klant heeft ontvangen;
  2. Rebel niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de klant heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de klant komen; heeft Rebel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Als de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, mag Rebel de uitvoering van die delen die tot een volgende fase behoren uitstellen tot de klant de uitgevoerde werkzaamheden heeft goedgekeurd.
 3. Rebel spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de klant wordt bespoedigd, mag Rebel de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de klant.
 4. Rebel voert het werk goed, deugdelijk, naar de bepalingen van de overeenkomst en zodanig uit, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 5. Rebel wijst de klant op fouten, gebreken e.d. in of ongeschiktheid van de door of namens de klant:
  1. verstrekte of voorgeschreven materialen, onderdelen, werkwijzen e.d.;
  2. gegeven aanwijzingen of instructies; voor zover deze relevant zijn voor de prestatie van Rebel en zij hiermee bekend is of kan zijn.
 6. Rebel wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving hiervan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.
 7. Rebel informeert de klant over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de klant gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  2. wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Rebel eerst met de klant over de gewijzigde uitvoering. Wanneer uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Rebel in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

 

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de klant of noodzakelijkerwijs extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Rebel en de klant overeengekomen worden.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
  1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij Rebel en de klant schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring werkzaamheden

 

 1. Wanneer geen termijn voor de werkzaamheden is overeengekomen, zal Rebel aan de klant meedelen dat de werkzaamheden afgerond zijn en de auto of de zaak gebruiksklaar is.
 2. De auto of de zaak is conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de klant de werking (van de herstelde onderdelen) van de auto of de zaak heeft gecontroleerd.
 3. De auto of de zaak is ook conform de overeenkomst opgeleverd, wanneer de klant deze in gebruik heeft genomen en binnen een termijn van 2 weken na de ingebruikname niet heeft geklaagd bij Rebel.
 4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de klant ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op het resultaat van de werkzaamheden of een behoorlijk gebruik van de auto, hebben geen invloed op de oplevering zoals bedoeld in dit artikel.
 5. Wanneer de klant na de oplevering nog gebreken e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 11: Klachten

 

 1. De klant controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen aan Rebel, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Wanneer dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de klant direct na ontdekking – maar binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Rebel. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant. Wanneer geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de klant direct na ontdekking schriftelijk aan Rebel. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant. Wanneer geen termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden. Wanneer dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Wanneer niet op tijd is geklaagd, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. De klant stelt Rebel in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Wanneer voor het onderzoek retourzending of terugkomst van de auto noodzakelijk is, is dit voor rekening van de klant, tenzij de klacht gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de klant.
 6. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze zaken;
  2. “oliezweten”, niet optimale werking van de koppeling en trillen van de remmen voor zover deze binnen de in de branche als acceptabel geldende marges blijven;
  3. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
  4. het niet (geheel) naadloos aansluiten van vervangen of bewerkte carrosseriedelen op het casco of het frame van de auto of op andere carrosseriedelen;
  5. het niet geheel onzichtbaar kunnen wegwerken van lasnaden of andere nieuw gemaakte verbindingen tussen vervangen of bewerkte carrosseriedelen en andere carrosseriedelen, het casco of het frame van de auto;
  6. een zaak of auto die door de klant van aard en/of constructie is veranderd of geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

 

Artikel 12: Garanties

 

 1. Rebel voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit meer garanties dan die werden overeengekomen.
 2. Rebel staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. De garantie geldt alleen voor de klant van Rebel en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
 4. Voor reparatiewerkzaamheden geldt een garantietermijn van 3 maanden.
 5. Voor motorrevisie geldt een garantietermijn van 6 maanden, maar tot maximaal 20.000 km e.e.a. met uitzondering van motoren die voor racen, rally rijden of ander sportief gebruik bedoeld zijn, op deze motoren wordt geen garantie gegeven.
 6. Onder garantie uitgevoerde werkzaamheden en/of leveringen hebben geen invloed op de oorspronkelijke garantietermijn (geen garantie op garantie);
 7. Bij het gebruik van de voor de werkzaamheden benodigde zaken baseert Rebel zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hierover verstrekt. Wanneer de fabrikant of leverancier een garantie heeft afgegeven, geldt die garantie ook tussen Rebel en de klant.
 8. Rebel staat niet in voor eventuele verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de zaak met betrekking tot prestaties zoals brandstofverbruik, CO2-uitstoot, geluidsniveau e.d.
 9. Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de klant aan de geleverde zaken of onderdelen hiervan doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de garantie.
 10. Geen garantie geldt voor:
  1. door Rebel in opdracht van de klant verrichte noodreparaties;
  2. niet originele onderdelen;
  3. door derden uitgevoerde werkzaamheden;
  4. gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen, zoals op ruilonderdelen e.d.
  5. auto’s, motoren, onderdelen en andere zaken die gebruikt worden voor het rijden van races, rally’s, behendigheidsritten of ander sportief gebruik.
 11. Wanneer het doel waarvoor de klant de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Rebel alleen dat deze hiervoor geschikt zijn, wanneer zij dit schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
 12. Bij een terecht beroep op de garantie mag de klant kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Rebel. In dit laatste geval mag de klant de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Rebel gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Rebel geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Rebel is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Rebel voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving, geleden verlies, vertragingsschade en personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De klant neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Wanneer Rebel aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van Rebel altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Wanneer de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Rebel gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Rebel beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 5. De klant moet Rebel uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade Rebel hiervoor aanspreken.
 6. Als de klant zelf materialen of onderdelen voor verwerking of montage beschikbaar stelt, is Rebel verantwoordelijk voor een correcte verwerking of montage daarvan, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 7. Rebel is niet aansprakelijk – en de klant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – wanneer de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Rebel verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. fouten, onvolledigheden en/of gebreken in de door of namens de klant aan Rebel verstrekte of voorgeschreven informatie, materialen of onderdelen;
  4. aanwijzingen of instructies van of namens de klant;
  5. of als gevolg van de keuze van de klant die afwijkt van wat Rebel adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  7. door of namens de klant uitgevoerde reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan de zaken of de auto zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Rebel.
 8. De klant is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Rebel uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rebel of wanneer dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in die gevallen vrijwaart Rebel de klant voor eventuele aanspraken van derden jegens hem.

 

Artikel 14: Betaling

 

 1. Rebel mag altijd (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Betaling vindt bij aflevering contant of door middel van een PIN transactie plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Wanneer een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de klant aan Rebel een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 4. Wanneer betaling uitblijft, geeft Rebel de klant bij aanmaning nog minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Rebel de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Rebel de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd recht heeft Rebel eveneens Wanneer zij al voordat de klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de klant te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt Rebel eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Rebel behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de klant al zijn betalingsverplichtin­gen aan Rebel heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant deze niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De klant informeert Rebel direct schriftelijk Wanneer derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de klant de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Rebel.
 6. De klant zorgt voor een zodanige (inboedel)verzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd.
 7. Wanneer de klant in strijd met dit artikel handelt of Rebel een beroep op het eigendomsvoorbehoud doet, mogen Rebel en haar werknemers het terrein van de klant betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Rebel op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 16: Retentierecht

 

 1. Rebel mag de teruggave van zaken of de auto van de klant, die zij voor montage, onderhoud of reparatie onder zich heeft, opschorten wanneer en gedurende de periode dat de klant:
  1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze zaken/auto niet (volledig) heeft voldaan;
  2. overige opeisbare vorderingen uit de contractuele relatie met Rebel niet (volledig) heeft voldaan.
 2. Rebel is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Rebel mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de klant ontbinden op het tijdstip waarop de klant:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 1. De klant informeert de curator of bewindvoerder altijd over de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

 

 1. Bij overmacht van de klant of Rebel, mag Rebel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de klant ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant voor een redelijke termijn opschorten zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
 2. Onder overmacht van Rebel wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Rebel, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Rebel: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Rebel of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Wanneer de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de klant zijn verplichtingen jegens Rebel tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

 

 1. Wanneer de klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Rebel van de klant een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Rebel en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De klant vrijwaart Rebel voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. Rebel mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de klant betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de klant.
 4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de klant, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag Rebel deze bij de klant in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Rebel zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Rebel en de klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Rebel, maar Rebel behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de klant.
 3. Ongeacht de keuze van Rebel, behoudt de klant altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De klant moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Rebel.
 4. Wanneer de klant gevestigd is buiten Nederland, mag Rebel er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de klant gevestigd is.